2021 y?l? En Güzel Anlaml? Dini Güzel Resimli Cep Telefonu WhatsApp ve Sms Cuma Günü Mesajlar?

Müslümanlar için büyük öneme sahip en önemli gün cuma günüdür. Ö?le namaz? ile k?l?nan cuma namaz?nda müslümanlar camiye ak?n eder.Bu önemli günde sevdiklerinize resimli anlaml? dini cep telefonu ile sms veya Whatsapp mesajlar? gönderebilsiniz 2021 y?l? Cuma günü hangi dualar edilir merak edenler için derledik. En güzel anlaml? dini mesajlar?

2021 y?l? En Güzel Anlaml? Dini Güzel Resimli Cep Telefonu WhatsApp ve Sms Cuma Günü Mesajlar?

Müslümanlar için büyük öneme sahip en önemli gün cuma günüdür. Ö?le namaz? ile k?l?nan cuma namaz?nda müslümanlar camiye ak?n eder.Bu önemli günde sevdiklerinize resimli anlaml? dini cep telefonu ile sms veya Whatsapp mesajlar? gönderebilsiniz 2021 y?l? Cuma günü hangi dualar edilir merak edenler için derledik. En güzel anlaml? dini mesajlar?

2021 y?l? En Güzel Anlaml? Dini Güzel Resimli Cep Telefonu WhatsApp ve Sms Cuma Günü Mesajlar?
12 Şubat 2021 - 10:54

CUMA MESAJLARI WHATSAPP VE RES?ML? D?N? MESAJLAR 

Allah?m Sen benim Rabbimsin; Senden ba?ka ilah yoktur. Beni Sen yaratt?n; ben senin kulunum ve gücüm yetti?ince Sana olan ahdime ve vaadime ba?l?y?m. ??lediklerimin (kötülüklerin) ?errinden Sana s???n?r?m. Üzerimdeki nimetlerini itiraf eder; günahlar?m?da ikrar ederim. Beni affet. Zira günahlar? ba???layan ancak Sensin. Cumam?z kutlu olsun. Hay?rl? Nurlu Cumalar…


Nas?l ya?arsan öyle ölürsün. Öyle bir ya?aki Rabbim, kulum senden raz?y?m desin…Hay?rl? Cumalar!

Rabbim sen kalbi k?r?klar?n s???na??, yolda kalm??lar?n yolda??, sen yaln?zl???ma arkada? olan ve tüm gönüllerin dert orta??s?n. beni benden uza?a at, senden uza?a atma. cuman?z mübarek olsun.

Kimi zamanlar vard?r en muhabbetli en uhuvvetli ve en güzel, en içten müminin bayram?d?r böyle zamanlar. en güzel günün cuma bayram?n olsun.


Önce yollar uzan?r hakka yürümek için, tomurcuklar güller açar onu görmek için, dua eden biri var senin için. sende dua et Allah için. Cuman?z mübarek olsun.

Ey ALLAHIM! Sen ümit edeni ümitsizli?e dü?ürmezsin. Sen Sen'den isteyeni geri çevirmezsin. Ey ismi Deva, Zikri ?ifa ve itaati zenginlik olan; sermayesi ümit ve silah? dua olan bu kullar?na maddi manevi ?ifa ol. Sana yönelen kalplerimizi bo? çevirme. (Amin) hay?rl? cumalar.....

Allah'?n nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) ?efaati üzerimize olsun. Hay?rl? Cumalar.

Duâ A?kt?r, Duâ Huzurdur, Duâ Umuttur. Hay?rl? Huzurlu Umutlu A?k Dolu Hay?rl? Cumalar Olsun...


Ey Rabbimiz bugün de sana kuI oIarak eI aç?yoruz. Bugün bütün ?erIeri bizIerden uzak eyIe. Sürpriz beIaIardan bizIeri koru. MutIuIukIar?, huzurIar? ve güzeIIikIeri hay?rI? bir ?ekiIde ver. Ve bizi bugün sevdikIerimizden ayr? koyma. DuaIar?n?z? bekIer, hay?rI? cumalar dilerim.

Duan?zda, inanc?n?zda samimiyet varsa Dertler samimi olup gitmeye niyet ederler.Hay?rl? Cumalar


?nsan; geçmi?in hasretçisi, gelece?in özlemcisi, ya?ad??? an?n ?ikayetçisidir… Allah bizi ?ikayet edenlerden de?il ?ükredenlerden eylesin. Hay?rl? cumalar…


Tüm islam aleminin Cumas? mübarek olsun. Rahman ve rahim olan Rabbime daim ?ükürler olsun.Hz.PEYGAMBER?M?Z?N (S.A.V) nurundan,?efaatinden ay?rmas?n yap?lan dualar?m?z? kabul eylesin

Anlatmaya dilde lisan yetmiyor, utanc?ndan durdu kalem gitmiyor, ne yapsak da bizde kusur bitmiyor; olmu?uz bir kere isyana tabi, kurtar bizi Yarabbi… Cuman?z hay?rl? ve mübarek olsun…

?mkanlar?n bitti?i yerde iman vard?r. Derdin ne kadar büyük olursa olsun, derdinden büyük ALLAH vard?r. Cuman?z Mübarek Olsun.

* Ya Rabbi! Sesimizi duyans?n, hallerimizi bilensin. Açt?k gönlümüzü sana, Sen imdat eyle, Sen affeyle, sen yollar?m?z? hay?r eyle. Hay?rl? Cumalar

* Kalpler imanla, gönüller huzurla dolsun. Saadetler hepimizin olsun. Ne kurulan ba?lar bozulsun, ne de dostlar unutulsun. Cuman?z Mübarek Olsun…*Dualar?n geri çevrilmeyece?i bugünde rabbim dualar?m?z? kabul etsin. Bizleri rahm?tind?n mahrum b?rakmas?n güzel Mevlam .

* Allah?m! Bilerek v?ya bilm?y?r?k isledigimiz hatalarimizi, günahlarimizi bagsla. Bizlere Merhamet buyur. süphesiz Sen m?rham?tlil?rin en m?rham?tlisisin .

*Cum? gibi günümüz var. ?slam gibi dinimiz var. Muhammed gibi sahimiz var. Allah dedim, dostum dedim, 99 ismine mühür vurdum, üstün? .

*?nsan; Geçmi?in Hasretçisi, Gelece?in Özlemcisi, Ya?ad??? An?n ?ikay?tçisidir! ALLAH bizi ?ikay?t de?il ?ükredenlerden eylesin. (Amin) Hay?rl? Cumalar .

*Gökten ne y??d?d? yer kabul ?tm?di. Topra?a ne ekildi de bitm?di. Bu dünya'ya kim geldi de gitmedi. Hangi dert hangi s?k?nt? bitmedi. Allah'?n rahmeti, ma?fireti kime yetmedi. Kim Allah dedi de O yeti?medi. Kim gizli gizli yalvard? d? O i?itm?di. Kim Rabbim dedi de O buyur kulum demedi. Rabbimizin buyur kulum hitab?yla mü?erref olanlardan olmam?z dile?iyle. .. Hay?rl? Cumalar !*Allah?m Sen benim Rabbimsin; Senden ba?ka il?h y?ktur. Beni Sen yaratt?n; ben senin kulunum ve gücüm yetti?ince Sana olan ahdim? ve v??dime b??l?y?m. ??lediklerimin (kötülüklerin) ?errinden Sana s???n?r?m. Üzerimdeki nimetlerini itiraf eder; günahlar?m?da ikrar ederim. B?ni Affet. Zir? gün?hl?r? ba???layan ancak Sensin. Cumam?z kutlu ?lsun. Hay?rl? Nurlu Cumalar...

EN GÜZEL ANLAMLI SMS WHATS APP CUMA  MESAJLARI 


Baz? müminler cennete hasret ya?ar. Baz? müminler de vard?r ki cennet onlar? hasretle b?kl?r. C?nn?tin hasrete bekledi?i müminlerden olmak duas?yla, hay?rl? cumalar .

*Etti?in her dua derdine deva, sa?l???na ?ifa, gözün? nur, gönlün? huzur, ailene ve sevdiklerine huzur getirsin. Hay?rl? cumalar dilerim .

*Yak?nl?k ne zamanla ne m?k?nla s?n?rl?d?r. Eller Allah'a aç?ld???nda akla ilk gelen sevilenlerdir. Akl?mda yürü?imd? ve duamdas?n?z .

* "Ey Rabbimiz! Bizi Sana boyun ???nl?rd?n k?l, neslimizden de Sana itaat eden bir ümmet ç?kar, bize ibâdet usûllerimizi göst?r, tevbemizi kabul et. Zîrâ, tevbeleri ç?kça kabul eden ve ç?k m?rham?tli olan ?nc?k Sen "sin. "(Bakara, 128) Alemlerin ?f?ndisin? selatu selam (a. s. m) il? … Hay?rl? Cumalar

* Allah’?m! Diledi?ini veren, diledi?ini de alan o büyük kudretin ile hayat?m?za bereket ihsan eyle. Hay?rl? Cumalar.

Ey büyük Rabbim. Hayr? ve ?erri ay?rt edebilmeyi, imtihan olarak verdiklerine yürekten Amenna diyebilmeyi, göstermi? oldu?un yolda yürümeyi, Senin yolundan ayr?lmamay?, Seni en çok sevenlerden olmay? bana ve sevdiklerime nasip eyle…. Hay?rl? Cumalar..

Ey Büyük Rabbim! Dinimizden dolay? bizi yok etmeye çaba sarf edenlere f?rsat verme. Bizleri o büyük ?slam dininin yolundan ay?rma…. Hay?rl? CumalarÖyle yollar uzan?r ki hakka yürümek için, tomurcuklar ye?erir güller açar Onu görmek için, dua eden birileri var senin için. Sen de dua et ALLAH için. Cuman?z Mübarek Olsun

Kalbimiz imana, gönlümüz ?slama, dilimiz Kur’ana, kula??m?z ezana, gözümüz nura, evimiz huzurlu Ve ne?eli olsun. Amin. Hay?rl? Cumalar.

Ey Büyük Rabbimiz! Bu gün edece?imiz dualar?m?z? kabul et ve bizi Makam-I Mahmud’a kom?u olmaya mazhar olanlardan eyle. Günahlar?m?z? affet Hay?rl? Cumalar.

Ya Rabbi! K?ld???m namaz? kabul eyle! Ahir ve ak?betimi hay?r eyle. Son nefesimde Kelime-i tevhid söylememi nasip eyle. Ölmü?lerimi af ve ma?firet eyle. Dualar?n geri çevrilmeyece?i bu mübarek günde Rabbim dualar?m?z? kabul etsin. Bizleri Rahmetinden mahrum b?rakmas?n hay?rl? cumalar in?allah.

Makbul, dua ve tövbelerimizi kabul, sa?l???m?z? daim, kazanc?m?z? bereketli, kalplerimizi ve evlerimizi huzurla doldursun ?n?allah. Hay?rl? Cumalar…

Cuma günleri, duan?n kabul oIaca?? bir an vard?r. Cuman?n gündüzü, gecesinden daha k?ymetlidir. Allah Cumam?z? ve etti?imiz duaIar? kabul etsin in?allah.Allah'?n selam? rahmeti, bereketi üzerimize olsun! Günümüz Ayd?n Cumam?z mübarek olsun! Hay?rl? Cumalar.

Sevdi?iniz için bir kere mutlu olup, bin kere pi?man olaca??n?z bir sevgiyi ya?amaman?z dile?imle! Dü?leriniz gerçek olsun ama gerçe?iniz asla dü? olmas?n. Hay?rl? cumalar dilerim.

-Allah’?m, ‘kin, kibir ve kim ne der’ hastal?klar?ndan sana s???n?r?m. Bu güzel cuma gününü senin r?zan için sevgi ve muhabbet içinde geçirmeyi nasip eyle. Amin. Cumam?z mübarek olsun.

-Ömrümüzün hikayesini yazan en büyük ve en güzel yaz?c? olan Rabbim, gönlünüzden geçen güzellikleri aln?m?za kader diye yazs?n. Amin, hay?rl? cumalar dilerim.

-Ya Rabbi! K?ld???m namaz? kabul eyle! Ahir ve ak?betimi hay?r eyle. Son nefesimde Kelime-i tevhid söylememi nasib eyle. Ölmü?lerimi af ve ma?firet eyle. Dualar?n geri çevrilmeyece?i bu mübarek günde Rabbim dualar?m?z? kabul etsin. Bizleri Rahmetinden mahrum b?rakmas?n hay?rl? cumalar in?allah.-Bu mübarek cuma günü hürmetine evlerimizi a?s?z, kalplerimizi a?ks?z, dillerimizi duas?z b?rakma… Evlatlar?m?z? hay?rl?, bedenimizi sa?l?kl?, i?lerimizi ba?ar?l? k?l… Fakirlere yad?m et, zalimlere f?rsat verme Ya Rab! Hay?rl? cumalar dilerim.

– Ey Allah?m! Yapt???m?z i?lerde muvaffakiyetler ihsan et bizlere. Kötü yollara geçenleri gittikleri yoldan geri çevir. Evlerimize mutluluk ihsan eyle. Ta??makta zorlanaca??m?z yüklerle bizleri s?navdan geçirme. Darda ve muhtaç koyma. Amin.

– Günlerinizin en faziletlisi cuma günüdür. Bu sebeple o gün bana çoksa Salavat u Selam getiriniz. Zira sizisin Salat u Selamlar?n?z bana sunulur. Selam ve Dua ile Hay?rl? Cumlar! Allah'?n Selam? Rahmeti, Bereketi üzerimize olsun! Günümüz ayd?n Cumam?z Mübarek Olsun! Hay?rl? Cumalar.

– Ya?am?n öyle olsun ki Rabbim, kulum senden raz?y?m desin… Dualar?n öyle olsun ki günah?n tövbenin büyüklü?ünden a?las?n…Yaradana s???n ki nefsin seni de?il sen onu bitiresin. Hay?rl? Cumalar.

Kalbimiz imana, gönlümüz islama, dilimiz Kur’ana, kula??m?z ezana, gözümüz nura, evimiz huzurlu ve ne?eli olsun. Hay?rl? cumalar dilerim.

Etti?iniz her dua derdinize deva hastal???m?za ?ifa sevdiklerinize mutluluk ve huzur versin. Amin! Selam ve Dua ile hay?rl? cumalar...

O mucizeleri yaratan Rabbim! Kullar?na affedici Rabbim! Sen ne dersen o olur, biliriz. Dualar?m?z? hay?rl?ysa kabul eyle. Amin! Hay?rl? Cumalar.Cuman?z mübarek olsun, Rabbim yapaca??n?z her türlü ibadetlerinizi kabul eylesin..

MÜBAREK CUMA GÜNÜ HANG? DUALAR OKUNMALI NELER YAPILMALI?

Cumay? per?embeden kar??lamal?. Per?embe ikindiden sonra isti?far etmeli. Kur’an-? kerim ve Yasin suresini okumal?. Bir hadis-i ?erifte, (Cuma gecesi Yasin suresini okuyan?n günahlar? affedilir) buyurulmaktad?r. (?sfehani)
Cuma gecesi ehli ile gusletmeli. Peygamber efendimiz, (Cuma günü gusledenin günahlar? affolur) buyurmaktad?r. (Taberani)
Cuma namaz?na erken gitmeli, ilk safta yer almal?. Namaz k?lan?n önünden geçmemeli. Hatip minbere ç?k?nca, konu?mamal?.
Az da olsa sadaka vermeli. Çoluk çocu?unun nafakas?n? bol vermeli.

 

Cuma günü duan?n kabul oldu?u vakti bulmak için hep ibadet etmeli.

Cuma günü çok salevat-? ?erife getirmeli. Bir hadis-i ?erifte buyuruluyor ki: (Cuma günü 80 salevat getirenin, 80 y?ll?k günah? affolur.) [Dare Kutni]
Ana baban?n ve evliyan?n kabirlerini ziyaret etmeli. Bir hadis-i ?erif meali ?öyledir: (Ana-babas?n?n kabrini, Cuma günleri ziyaret edenin günahlar? affolur. Haklar?n? ödemi? olur.) [Tirmizi]

Cuma günü sevinmek, herhangi bir müslüman?n Cumas?n? tebrik etmek iyi olur. Hadis-i ?erifte buyuruldu ki: (Cuma günü, ku?lar ve vah?i hayvanlar birbirine "Selamün aleyküm, bugün Cuma günüdür" derler.) [Deylemi]
Cuma günleri ve her gün ?u (isti?far duas?)n? çok okumal?d?r: 
(Allahümmagfir li ve li abai ve ümmehati ve li ebnai ve benati ve li ihveti ve ehavati ve li-amami ve ammati ve li-ahvali ve halati ve li-zevceti ve ebeveyha ve li-esatizeti ve lil-müminine vel-müminat vel hamdü-lillahi Rabbilalemin!)

* Ya Rabbi! Sesimizi duyans?n, hallerimizi bilensin. Açt?k gönlümüzü sana, sen imdat eyle, sen affeyle, sen yollar?m?z? hay?r eyle. Cuman?z Mübarek Olsun

* Allah’?n (c.c.) rahmeti, ma?fireti, bereketi üzerine olsun. Rabbim günümüzü hay?rl? ve bereketli k?ls?n, Hay?rl? cumalar diliyorum.

* Rabbim dünyada sa?l?kl?, mutlu, huzurlu ve bar?? içinde ya?amay? ahirette ise cennet bahçelerinde olmay? Peygamber Efendimizin bütün ümetine nasip eylesin in?aIIah. Amin ve hay?rl? cumalar.
Ya Rabbim! Bu mübarek cuma günün yüzüsuyu hürmetine biz aciz kullar?n ne derdi v?rs?, ne s?k?nt?s? varsa; dertlilere deva, hastalara ?ifa, borçlu kullar?na ed?l?r nasip et Ya Rabbim. Biz kullar?n du?l?r?n? kabul et. Amin. Hay?rl? nurlu cumalar .

*Yüce Allah mübarek Cum?-? ?erif hürmetine hayat?n ?ereflisini, r?zk?n bereketlisini, vücudun s?hhatlisini, ?hl?k?n f?ziletlisini, ?vlad?n edeplisini nasip ve müesser eylesin.

Cuma Hutbesi: “Gün Birlik ve Dayan??ma Günüdür” 
“?man edip hicret eden ve Allah yolunda mallar?yla, canlar?yla cihad edenlerin Allah kat?ndaki mertebeleri pek büyüktür. Murad?na erecek olanlar da onlard?r.” (Tevbe, 9/20)

?

?????????? ???????? ??????????? ??????????? ??? ??????? ??????? ??????????????? ??????????????? ???????? ???????? ?????? ???????? ????????????? ???? ?????????????? .

 

?? ????? ??????? ??????? ?????? ??????? ???????? ?????????:                         

??? ???????? ???????? ??? ???????????? ??????? ?????????? ??????????? ??????? ???????????? ??????? ?????????????? ??????????? ??????????? ????? ?????????? ?????? ??????? ?????????? .

Muhterem Müslümanlar!

Okudu?um ayet-i kerimede yüce Rabbimiz ?öyle buyuruyor: “?man edip hicret eden ve Allah yolunda mallar?yla, canlar?yla cihad edenlerin Allah kat?ndaki mertebeleri pek büyüktür. Murad?na erecek olanlar da onlard?r.”[1]

Okudu?um hadis-i ?erifte ise Resûl-i Ekrem (s.a.s) ?öyle buyuruyor: “Ey insanlar! Dü?manla kar??la?may? temenni etmeyin. Allah’tan, bela ve musibetlerden uzak kalmay? isteyin. Fakat dü?manla kar??la?t???n?z zaman da sabredin. Ve bilin ki cennet k?l?çlar?n gölgeleri alt?ndad?r.”[2]

Aziz Müminler!

Millet olarak nice badirelerden geçtik. Bizi tarih sahnesinden silmek isteyenler hiçbir zaman bu emellerinden vaz geçmedi. Ancak her kar?? topra?? ?ehitlerimizin mübarek kan?yla sulanan vatan?m?za göz dikenler, milletimizi parçalamak isteyenler dün oldu?u gibi bugün de kaybetmeye mahkûmdur. Zira bizleri dü?manlar?m?za kar?? muvaffak k?lan muazzam bir gücümüz vard?r. Bu gücümüz, Allah’a olan sars?lmaz iman?m?z, din-i mübin-i ?slam’a olan gönülden ba?l?l???m?z, vatan?m?za, ezan?m?za,  bayra??m?za ve ba??ms?zl???m?za olan sevdam?zd?r.

K?ymetli Müslümanlar!

Müslüman, bar?? ve esenlik duygusunu kendisine bah?eden Allah’tan al?r. O’na teslim olarak etraf?na bar?? ve esenlik da??t?r. Bununla birlikte müminler, ?slam dininin mukaddes ve dokunulmaz kabul etti?i de?erlerin çi?nenmesine, yurt ve yuvalar?n i?gal alt?na al?nmas?na asla r?za göstermez. Bozulan dengeleri düzeltmek, bar?? ortam?n? tesis etmek ve adaleti sa?lamak için onurlu bir mücadele verir. Nitekim kahraman milletimiz,  hep bu yolda mücadele vermi?tir. Daima bar???n temini, güven ortam?n?n in?as? için çaba göstermi?tir.  Hiç kimsenin topra??na göz dikmemi?, ancak kendi vatan?na göz dikenlere, iman dolu gö?sünü siper etmi?tir. Vatan?n? çi?netmemi?, bayra??n? indirtmemi? ve ezanlar?n? dindirtmemi?tir.

De?erli Müminler!

Günümüz dünyas? maalesef, karanl?k tuzaklar?n kuruldu?u bir yer haline getirilmi?tir.  Masum insanlar yuvalar?ndan sürülmü?, körpecik çocuklar?n cans?z bedenleri sahillere vurmu?tur. ?slam co?rafyas?n?n dört bir kö?esinde ate? çukurlar? açmak isteyenler, fitne, terör ve ihanet silahlar?yla karde?i karde?e dü?ürmü?tür. Türlü hile ve desiselerle, plan ve tuzaklarla varl?k ve bekâm?z, istiklal ve istikbalimiz hedef al?nm??t?r.

Aziz Müslümanlar!

Bütün zorluklara ra?men kad?n?yla erke?iyle, genciyle ya?l?s?yla, milletimizin her bir ferdi, yeryüzünde kötülü?ün son bulup iyili?in hâkim olmas? için çaba gösterecektir. Karanl?k oyunlar? feraset ve basiretiyle bozacakt?r. Dün oldu?u gibi bugün de çaresizlerin çaresi, kimsesizlerin kimsesi, ma?durlar?n ve mültecilerin ümidi olmaya devam edecektir.

Bizler, gerekti?inde aç ve susuz kal?r?z; ancak hürriyet ve ba??ms?zl???m?zdan, izzet ve ?erefimizden asla taviz vermeyiz. Vatan?m?za ve mukaddesat?m?za, birli?imize ve beraberli?imize yönelik sald?r?lara her türlü fedakârl??? göstererek kar?? dururuz. Bu cennet vatan?m?z?n bir kar?? topra??n? bile asla dü?mana teslim etmeyiz.

Muhterem Müminler!

O halde, bizi birbirimize dü?ürmek isteyenlere f?rsat vermeyelim. Gönüllerimizi iman karde?li?iyle kenetlemeye devam edelim. Terörü, fitne ve fesad? körüklemek isteyenlere kar?? uyan?k olal?m.  Azmimizi, muhabbetimizi, birli?imizi, dirli?imizi zedeleyecek her türlü söylem ve eylemden uzak dural?m.

Geliniz, bu mübarek Cuma gününün ?u icabet vaktinde Rabbimize hep birlikte niyaz edelim:

Yâ Rabbi! ?zzet ve onurumuza, istiklal ve istikbalimize kastedenlere, varl???m?za ve vatan?m?za göz dikenlere f?rsat verme!

Ülkemizin güvenli?i, milletimizin huzuru, bölgemizin bar?? ve selameti için sefere ç?kan kahraman ordumuza yard?m eyle!

Askerlerimizi ve güvenlik güçlerimizi her türlü tehlike ve tuzaklardan muhafaza eyle! Fesad? ve terörü ortadan kald?rmak için ç?kt???m?z bu yolda bizleri nusretinle ve kudretinle muzaffer eyle!


YORUMLAR

  • 0 Yorum