Meteoroloji'den ?stanbul ?çin Kara Ya???? Uyar?s? 28 Ocak Per?embe Hava Durumu

Birkaç hafta önce ?stanbul'a ya?an ?iddetli kar f?rt?nas? tüm ?stanbul sakinlerini mutlu etmi?ti.Ayr?ca bu ?iddetli kar barajlar?m?z?n su seviyesini büyük ölçüde artt?rd?.Meteoroloji'den gelen haberle göre bugün ?stanbul'a ikinci defa ya?mas? bekleniyor.

Meteoroloji'den ?stanbul ?çin Kara Ya???? Uyar?s? 28 Ocak Per?embe Hava Durumu

Birkaç hafta önce ?stanbul'a ya?an ?iddetli kar f?rt?nas? tüm ?stanbul sakinlerini mutlu etmi?ti.Ayr?ca bu ?iddetli kar barajlar?m?z?n su seviyesini büyük ölçüde artt?rd?.Meteoroloji'den gelen haberle göre bugün ?stanbul'a ikinci defa ya?mas? bekleniyor.

Meteoroloji'den ?stanbul ?çin Kara Ya???? Uyar?s? 28 Ocak Per?embe Hava Durumu
28 Ocak 2021 - 09:32

?STANBUL'DA KAR YA?I?I BA?LADI

Anadolu Yakas?'nda Maltepe'nin yüksek kesimleri Gülsuyu ve Ba??büyük ile Kartal Aydos Orman? civar?nda hava s?cakl?klar?n?n 3 dereceye kadar dü?mesiyle zaman zaman karla kar???k ya?mur etkili oluyor.

Silivri'nin de yüksek kesimlerinde kar ya????, kent merkezinde ise karla kar???k ya?mur görülüyor.

Ya?mur nedeniyle araçlar?nda seyir halinde olan sürücüler, zaman zaman zor anlar ya?arken kentteki trafik yo?unlu?u ?BB'nin CebTrafik uygulamas?na göre saat 10.20 itibar?yla yüzde 63 olarak kaydedildi.

?stanbulda kar ya???? ba?lad? Meteorolojiden pe? pe?e uyar?lar...


BÜYÜKÇEKMECE VE BEYL?KDÜZÜ'NDE KAR ETK?S?N? ARTIRIYOR

Meteoroloji Genel Müdürlü?ü’nün uyar?lar?n?n ard?ndan ?stanbul'da kar ya???? etkisini artt?rmaya ba?lad?. Kar ya???? Büyükçekmece ve Beylikdüzü bölgesinde aral?klara ya?arken, E-5 karayolu Edirne istikametinde ya??? nedeniyle trafik yo?unlu?u olu?tu.

?stanbulda kar ya???? ba?lad? Meteorolojiden pe? pe?e uyar?lar...
CNN Türk muhabiri Bünyamin Sürmeli'nin aç?klamalar?ndan öne ç?kanlar:

Eskiler der ki lodos, karayel, kar... ?stanbul'a kar girdi ama biz kar ya????n?n Avrupa Yakas? geneline yay?lmas? 4-5 belki 6 sular?... Ondan birkaç saat sonra muhtemelen Anadolu Yakas? kar ya???? görebilir. ?ehrin her yeri kar ya????n? görmüyor. Esenyurt, Arnavutköy, Beylikdüzü ilçelerinde kar örtüsü yapabilir. Anadolu Yakas?'nda da Aydos, Çaml?ca çevrelerinde olabilir.

Bunun d???nda bir kar ya???? olarak görece?iz. Yar?n 11-12 sular?na kadar devam edecek. Bazen tahmin etti?imiz saatlerin d???na ç?kabiliyor çünkü ?stanbul kendi ya????n? üretebilen bir ?ehir.Güçlü bir deniz deste?i yok, hafif bir destek var. Çizdi?imiz tablonun biraz d???na ç?kabilir ama çok ötesinde görünmüyor. Cumadan itibaren tekrar s?cakl?klar artacak.

Edirne, Çanakkale, Bal?kesir çevreleri iyi bir kar al?yor. Bat? Karadeniz yar?n s?k? bir kar alacak. Ba?kent'te kar örtüsü yapabilecek bir çapta kar beklemiyoruz.

Afyon-Bolu deyince yollar geliyor akla... Bu alanlara dikkat diyoruz. Trafi?i etkileyecek ?ekilde kar ya???lar? görülecek.


METEOROLOJ?'DEN KAR UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlü?ü taraf?ndan yap?lan son de?erlendirmelere göre; Marmara, Ege, Akdeniz, ?ç Anadolu, Bat? ve Orta Karadeniz, Do?u Anadolu'nun güney ve bat?s? ile Gaziantep, Kilis, Ad?yaman ve Siirt çevrelerinin ya???l? geçece?i tahmin ediliyor. Genellikle ya?mur ve sa?anak, zamanla Marmara ile iç ve do?u bölgelerde karla kar???k ya?mur ve yer yer kar ?eklinde görülecek olan ya???lar?n; Trakya Kesiminde yo?un kar (20-40 cm), K?y? Ege ile Bat? Akdeniz k?y?lar?nda kuvvetli (21-50 kg/m2), Mu?la ile Antalya'n?n bat? ilçelerinde çok kuvvetli yer yer ?iddetli (51-110 kg/m2) ya?mur ve sa?anak, Çanakkale, Bal?kesir, Afyonkarahisar, Isparta ve Burdur çevrelerinde kuvvetli ya?mur ve karla kar???k ya?mur, yükseklerinde kar ?eklinde olmas? bekleniyor. Do?u Anadolu'da yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olay? bekleniyor.


Hava s?cakl?klar?n?n iç ve bat? bölgelerde azalaca??, do?u bölgelerde önemli bir de?i?iklik olmayaca?? tahmin ediliyor.

Rüzgar?n genellikle güney, Marmara'n?n kuzey ve bat?s? ile Kuzey Ege k?y?lar?nda kuzey yönlerden orta kuvvette; Marmara, Ege, Bat? Akdeniz, ?ç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Do?u Anadolu'nun kuzeyinde kuvvetli ve k?sa süreli (50-90 km/sa) ?eklinde esmesi bekleniyor.

YORUMLAR

  • 0 Yorum