WWF'den Türkiye için Korkutan Uyar? Geldi:Türkiye Kurakl?k ile Kar?? Kar??ya!

Türkiye'de ki kurakl?ktan dolay? barajlarda ki su seviyesi kritik seviyelere ula?t?.Geçti?imiz günlerde Türkiye'ye ya?an sa?anak ya?mur kar,barajlarda ki doluluk oran? %31.04 olarak ölçüldü.Ancak bu sa?anak ya?mur ve kar barajlar? doldurmaya yetmedi.Amerika'?nda yapt??? uyar?dan sonra WWF'den Türkiye için büyük bir uyar? geldi.WWF'nin söylediklerine göre Türkiye'yi büyük bir kural?k bekliyor.

WWF'den Türkiye için Korkutan Uyar? Geldi:Türkiye Kurakl?k ile Kar?? Kar??ya!

Türkiye'de ki kurakl?ktan dolay? barajlarda ki su seviyesi kritik seviyelere ula?t?.Geçti?imiz günlerde Türkiye'ye ya?an sa?anak ya?mur kar,barajlarda ki doluluk oran? %31.04 olarak ölçüldü.Ancak bu sa?anak ya?mur ve kar barajlar? doldurmaya yetmedi.Amerika'?nda yapt??? uyar?dan sonra WWF'den Türkiye için büyük bir uyar? geldi.WWF'nin söylediklerine göre Türkiye'yi büyük bir kural?k bekliyor.

WWF'den Türkiye için Korkutan Uyar? Geldi:Türkiye Kurakl?k ile Kar?? Kar??ya!
23 Ocak 2021 - 12:44

Amerikan Ulusal Havac?l?k Dairesi'nin (NASA) kurakl?kla ilgili uydu verileri raporu sonras? Türkiye'ye bir uyar? da Dünya Yaban Hayat? Fonu'ndan geldi.

Bloomberg'ün haberine göre, WWF'nin iklim de?i?ikli?i, suyun düzenlenmesi ve yönetimle alakal? 5 y?ll?k verilerin analizine göre, Türkiye'de büyük bir kurakl?k beklendi?i ve özellikle de ?ehirde ya?ayan insanlar?n su temini konusunda ciddi sorunlar ya?ayabilece?i belirtildi.

Yap?lan aç?klamada Türkiye'nin su k?tl??? riski oran?n?n 2,78'e dü?tü?ü, dünyan?n en riskli bölgesi kabul edilen Filistin'de bu oran?n 3,67 oldu?u belirtildi.

Dünyada en az su k?tl??? riskine sahip ülkenin ise 1,54 ile Norveç oldu?u aç?kland?.

WWF Küresel Tatl? Su Program? Ba?kan? Stuart Orr, Türkiye'nin yan? s?ra Hindistan ve Güney Asya'daki baz? ülkelerde de benzer sorunlar ya?ayabilece?ini söyledi.


"BA?LICA NEDEN KAÇAK KULLANIM VE SULAMA S?STEMLER?"

WWF Küresel Tatl? Su Program? Ba?kan? Stuart Orr, iklim de?i?ikli?inin ?ehirlerdeki suyu azaltt???n? ancak bu duruma as?l yanl?? planlaman?n neden oldu?unu belirterek, "Su k?tl???n?n ba?l?ca nedeni kaçak kullan?m ve sulama sistemlerinin iyile?tirilmemesidir. Bunun yan?nda talep yönetiminin do?ru yap?lamamas? ve suyun yanl?? taksim edilmesi de di?er büyük sebeplerdir" diye konu?tu.

KR?T?K SEV?YEN?N ALTINDA

Haberde, WWF'nin ?u anda Türkiye'de y?ll?k su tüketiminin ki?i ba??na bin 519 litre oldu?u belirtilirken ancak 2030 y?l?nda nüfusun 100 milyona ula?mas?yla bu seviyenin de bin 120 litreye dü?ece?inin öngörüldü?ün alt? çizildi.

WWF Türkiye Temsilcisi U?ur Bayar ise su k?tl??? oran?n?n bin 700 litre kabul edildi?ini aç?klad?.

NASA'dan Türkiye'ye kurakl?k uyar?s?: Barajlardan sonra yer alt? sular? da tehlike alt?nda

NASA DA UYARMI?TI

NASA Ulusal Kurakl?k Azaltma Merkezi, Yerçekimi Kurtarma ve ?klim Deneyi ?zleme (GRACE-FO) uydu ölçümleriyle, Türkiye'nin kurakl?k haritalar?n? yay?mlad?. Ya???lar?n mevsim ortalamas?n?n alt?nda oldu?una dikkat çekilen haritalarla, Türkiye'nin ço?u bölgesinin ?iddetli kurakl?k ya?ad??? vurgulanm??t?. NASA Ulusal Kurakl?k Azaltma Merkezi, 11 Ocak 2021 günü GRACE-FO uydular? taraf?ndan kaydedilen, Türkiye'nin yer alt? suyu ve toprak nemi ölçümlerine ili?kin iki harita yay?mlam??t?.METEOROLOJ? RAPORUNU AÇIKLAMI?TI

Daha önce Meteoroloji Genel Müdürlü?ü'nce yay?mlanan meteorolojik haritalarda Türkiye'nin yüzde 80'inden fazla alan?nda "ola?anüstü ?iddetli kurak ve ?iddetli kurak" verilerinde oldu?u gibi NASA'n?n yay?mlad??? benzer iki haritada ?iddetli kurakl?k tehlikesine i?aret edilmi?ti.

YORUMLAR

  • 0 Yorum