30 Mart Pazartesi Haftaya Okullar Aç?lacak m? Tatil Uzayacak m? MEB Bakan? Aç?klama Yapt?

Ülkemizde ya?anan korona salg?n? yüzünden ilk orta lise ve üniversiteler 2 hafta tatil oldu 23 mart pazartesi uzatan e?itim görecek okullar normal ?artlarda 30 mart pazartesi günü aç?lmas? bekleniyor Milli e?itim bakan? ç?kt??? tv de gündeme dair aç?klamalarda bulundu okullar ne zaman aç?lacak haftaya pazartesi tatil olacak m? 30 mart pazartesi okullar varm? bilim kurulu ile yapaca?? toplant? sonras? aç?klama yapaca??n? bildirdi.

30 Mart Pazartesi Haftaya Okullar Aç?lacak m? Tatil Uzayacak m? MEB Bakan? Aç?klama Yapt?

Ülkemizde ya?anan korona salg?n? yüzünden ilk orta lise ve üniversiteler 2 hafta tatil oldu 23 mart pazartesi uzatan e?itim görecek okullar normal ?artlarda 30 mart pazartesi günü aç?lmas? bekleniyor Milli e?itim bakan? ç?kt??? tv de gündeme dair aç?klamalarda bulundu okullar ne zaman aç?lacak haftaya pazartesi tatil olacak m? 30 mart pazartesi okullar varm? bilim kurulu ile yapaca?? toplant? sonras? aç?klama yapaca??n? bildirdi.

30 Mart Pazartesi Haftaya Okullar Aç?lacak m? Tatil Uzayacak m? MEB Bakan? Aç?klama Yapt?
21 Mart 2020 - 22:24

Bakan Selçuk, CNN Türk'te gündeme ili?kin sorular? yan?tlad?. 

23-27 Mart'ta gerçekle?tirilecek uzaktan e?itimin ard?ndan okullar?n aç?l?p aç?lmayaca??na ili?kin soru üzerine Selçuk, bu konuda bilimsel veriler do?rultusunda hareket ettiklerini söyledi.

Okullar?n aç?lmas?yla ilgili e?itimsel aç?dan eksik bulunmad???n? vurgulayan Selçuk, "Biz yar?n denirse, ?artlar uygun olursa yar?n ba?lar?z. Ama bu konu tümüyle sa?l?k ko?ullar?na ba?l?. Buna ba?l? olarak bu konuda yap?lacak isti?areler sonucunda birlikte karar veririz." diye konu?tu.

Sa?l?k Bakan? Fahrettin Koca ile görü?üp görü?meyeceklerine ili?kin soru üzerine Selçuk, sürekli görü?tüklerini aktard?. 

Selçuk, "Bu hafta itibar?yla tekrar görü?memiz olacak. Bu görü?me sonucu sonraki süreçle ilgili toplumu bilgilendirme imkan?m?z olacak." dedi. 

Bakanl?k olarak her türlü senaryoya haz?r olduklar?n? vurgulayan Selçuk, gerekirse ö?rencilere telafi e?itimleri yapacaklar?n?, buna ili?kin de bir paket haz?rland???n? kaydetti. 


"Liselere Geçi? Sistemi (LGS) kapsam?ndaki s?nav ertelenir mi?" ?eklindeki soru üzerine de Bakan Selçuk, "Prensip olarak hedefimiz s?nav? ertelememek. Ko?ullar uygun oldu?unda s?nav? ertelemenin do?ru oldu?unu dü?ünmüyoruz ama zaruri bir durum olursa, zorunlu bir durum olursa ertelenebilir. Ertelenmesi halinde tedbirlerimizi almakla yükümlüyüz. Biz bu tedbirleri de ald?k. Ald???m?z tedbirleri anlatmak için 'ertelenirse e?er diye...' konu?uyoruz yoksa ertelemek gibi bir amac?m?z yok." de?erlendirmesinde bulundu.