2020 Y?l? Sözle?meli Ö?retmen Atamalar? ve Ba?vuru Tarihi Ne Zaman MEB Aç?klad?

2020 y?l?nda ilk ö?retmen atamas? ne zaman takvimi belli oldu Milli e?itim bakanl??? taraf?ndan yap?lan aç?klamaya göre ö?retmen atamas? Ocak ay?nda gerçekle?ecek. 20 bin sözle?meli ö?retmen al?m? ba?vurular? 6-10 ocak tarihlerinde yap?lacak.

2020 Y?l? Sözle?meli Ö?retmen Atamalar? ve Ba?vuru Tarihi Ne Zaman MEB Aç?klad?

2020 y?l?nda ilk ö?retmen atamas? ne zaman takvimi belli oldu Milli e?itim bakanl??? taraf?ndan yap?lan aç?klamaya göre ö?retmen atamas? Ocak ay?nda gerçekle?ecek. 20 bin sözle?meli ö?retmen al?m? ba?vurular? 6-10 ocak tarihlerinde yap?lacak.

2020 Y?l? Sözle?meli Ö?retmen Atamalar? ve Ba?vuru Tarihi Ne Zaman MEB Aç?klad?
20 Aralık 2019 - 20:53

Milli E?itim Bakanl??? taraf?ndan yap?lan duyuruya göre 20 bin sözle?meli ö?retmen al?mlar? için ba?vuru tarihleri aç?kland?. 2020 ö?retmen atamalar? öncesinde ba?vuru tarihi Ocak ay?nda gerçekle?ecek.
Milli E?itim Bakanl???, 20 bin sözle?meli ö?retmen al?m?na ili?kin ba?vurular? 6-10 Ocak 2020'de alacak.

2020 Ö?RETMEN ATAMA TAKV?M? NE ZAMAN 


- Ön Ba?vuru Al?nmas? Sözlü S?nav Merkezlerinin ?lan? Sözlü S?nav Merkezi Tercihlerinin Al?nmas?: 6-10 Ocak
- Adaylar?n Sözlü S?nava Al?nacaklar? S?nav :Merkezlerinin ?lan?: 21 Ocak
- Sözlü S?navlar?n Yap?lmas?: 5-22 ?ubat
- Sözlü S?nav Sonuçlar?n?n ?lan?: 25 ?ubat
- Sözlü S?nav Sonuçlar?na ?li?kin ?tirazlar?n Al?nmas?: 26-28 ?ubat
- Sözlü S?nav Sonuçlar? ?tirazlar?n Sonuçland?r?lmas?: 6 Mart
- Atama tercihlerinin al?nmas?: 9-13 Mart
- Atama sonuçlar?n?n aç?klanmas?: 18 Mart