2020 Yar? Y?l Sömestr Ne Zaman Tatil Kaç gün,Takdir ve Te?ekkür Kaç Puanla Al?n?yor Hesaplama

2020 y?l? yakla?mas?yla birlikte tatil günleri de belli olmaya ba?lad?.Dini ve resmi tatillerin yan?nda en çok beklenen tatil de ö?rencilerin velilerin ilgi alan?na giren yar?l y?l sömestr tatili oldu.?lk yar? y?l tatili ve karneler ne zaman al?n?yor milli e?itim bakanl??? o tarihi aç?klad?. 2020 yar? y?l tatili ne zaman ba?lay?p bitiyor takdir ve te?ekkür hesaplama

2020 Yar? Y?l Sömestr Ne Zaman Tatil Kaç gün,Takdir ve Te?ekkür Kaç Puanla Al?n?yor Hesaplama

2020 y?l? yakla?mas?yla birlikte tatil günleri de belli olmaya ba?lad?.Dini ve resmi tatillerin yan?nda en çok beklenen tatil de ö?rencilerin velilerin ilgi alan?na giren yar?l y?l sömestr tatili oldu.?lk yar? y?l tatili ve karneler ne zaman al?n?yor milli e?itim bakanl??? o tarihi aç?klad?. 2020 yar? y?l tatili ne zaman ba?lay?p bitiyor takdir ve te?ekkür hesaplama

2020 Yar? Y?l Sömestr Ne Zaman Tatil Kaç gün,Takdir ve Te?ekkür Kaç Puanla Al?n?yor Hesaplama
12 Ocak 2020 - 21:10

Milli E?itim Bakanl??? çal??ma takvimi taraf?ndan belirlenen tarihlere göre okullar?n ilk döneminin bitece?i ve ikinci dönemin ba?layaca?? tarihler i?te ?u ?ekilde…

2020 ?LK DÖNEM NE ZAMAN B?TECEK? YARI YIL TAT?L? NE ZAMAN?

?Milli E?itim Bakanl??? (MEB) 2019 - 2020 takvimine göre Yar?y?l tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri aras?nda yap?lacak. Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün olacak.

 

MEB 2019 - 2020 ÇALI?MA TAKV?M?

• 2019-2020 e?itim ö?retim y?l? 9 Eylül 2019’da ba?lad?.

• 18-22 Kas?m 2019’da ilk ara tatil yap?ld?.

(Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

• 25 Kas?m’dan 17 Ocak’a kadar birinci dönem devam edecek.

• Yar?y?l tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri aras?nda olacak.

(Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün)

• ?kinci yar?y?l e?itim-ö?retim dönemi 3 ?ubat 2020’de ba?layacak.

• 06-10 Nisan 2020 tarihleri aras?nda ikinci ara tatil verilecek.

(Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

• 13 Nisan’da ba?layacak ikinci dönemin ikinci yar?s? 19 Haziran’da tamamlanarak 11 haftal?k yaz tatiline girilecek.

 

Takdir te?ekkür hesaplama i?lemi Fen, Meslek ve ?mam Hatip Lisesi ö?rencilerinin son günlerde ra?bet etti?i konu olmaya devam ediyor. 2017/2018 döneminin son günlerinde, yaz?l? s?nav sonuçlar? ve not ortalamas? bilgilerini kullanarak takdir te?ekkür hesaplama i?lemi tamamlanarak karneler için bekleyi? ba?layacak. Peki, ba?ar? belgesi  al?p almayaca??n? karneler verilmeden ö?renmek isteyen vatanda?lar?n ara?t?rd??? i?lem nas?l yap?lacak? ??te, Ortaokul ö?rencileri 5, 6, 7, 8. s?n?f ve lise ö?rencileri 9, 10, 11, 12. s?n?f takdir te?ekkür hesaplama i?lemi hakk?nda merak edilen baz? bilgiler

TAKD?R TE?EKKÜR HESAPLAMA ??LEM? 

Milli E?itim Bakanl??? Ortaö?retim Kurumlar? Yönetmeli?inde yer alan bilgilere göre;

Okul ö?renci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve ba?ar?lar?yla üstünlük gösteren, tüm derslerden ba?ar?l? olan, dönem puanlar?n?n a??rl?kl? ortalamas? 70,00 den a?a?? olmayan ve davran?? puan? 100 olan ö?rencilerden;

a) 70,00-84,99 aras?ndakileri te?ekkür belgesi,

b) 85,00 ve daha yukar? olanlar? takdir belgesi,

c) Ortaö?renim süresince en az üç ö?retim y?l?n?n bütün döneminde takdir belgesi alanlar? üstün ba?ar? belgesiile ödüllendirir.Üstün ba?ar? belgesi almaya hak kazanan ö?rencilere ise okulun iftihar listesinde yer verilir.

Bir dersin dönem puan? s?navlardan al?nan puanlar?n, performans çal??mas? puan?n?n/puanlar?n?n, varsa proje puan?n?n, mesleki ve teknik ortaö?retim kurumlar?nda okutulan uygulamal? derslerde ayr?ca hizmet ve/veya temrin puanlar?n?n aritmetik ortalamas?ndan elde edilen puan?n aritmetik ortalamas? al?narak belirlenir. ??letmelerde beceri e?itiminde dönem puan?, i?letmedeki e?itim süresince ö?retmen, usta ö?retici veya e?itici personel taraf?ndan temrin, proje, i?, deney ve hizmet de?erlendirmesinden verilen puanlar, varsa telafi e?itimi süresince okulda temrin, proje, i? ve hizmetlerden ald?klar? puanlar ve alan?yla ilgili yar??malarda al?nan ve i?letmeye bildirilen puanlar?n aritmetik ortalamas?d?r. Aritmetik ortalama al?n?rken bölme i?lemi virgülden sonra iki basamak yürütülür.A?IRLIKLI PUAN NED?R?

Bir dersin a??rl???, o dersin haftal?k ders saati say?s?na e?ittir. Örne?in Dil ve Anlat?m dersi haftada 5 saat okutuluyorsa a??rl??? 5'tir. Ders puan? ile haftal?k ders saati çarp?l?r ve o dersin a??rl?kl? puan? hesaplan?r. Örnek: Dil ve Anlat?m dersinin haftal?k ders saati 5, y?l sonu puan? ise 75 olsun.Bu durumda Dil ve Anlat?m dersinin a??rl?kl? puan?:5x75=375 olacakt?r.

A?IRLIKLI PUAN ORTALAMASI NE ANLAMA GELMEKTED?R?

Ö?rencinin her bir ders için ayr? ayr? hesaplanan a??rl?kl? puanlar?n?n toplam?n?n, toplam ders saatine bölünmesiyle elde edilen ortalama puand?r. Takdir te?ekkür hesaplamalar? bu a??rl?kl? ortalama puan ile yap?lmaktad?r.

[Takdir te?ekkür hesaplama i?lemi nas?l yap?l?r A??rl?kl? puan nedir]


ONUR BELGES? NEYE GÖRE VER?L?YOR?

Okul ö?renci ödül ve disiplin kurulu puan ?art?na ba?l? kalmadan;

a) Türkçeyi do?ru, güzel ve etkili kullanarak örnek olmak,

b) Bilimsel projelerle sosyal etkinliklere kat?lmak, bu çal??malarda liderlik yapmak, yap?lan etkinliklerde e?itime katk?da bulunmak ve üstün ba?ar? göstermek,

c) Okul araç-gereç ve donan?mlar?yla çevreyi koruma ve gözetmede davran??lar?yla örnek olmak,

ç) Görgü kurallar?na uymada ve insan ili?kilerinde örnek olmak,

d) Trafik kurallar?na uymada örnek davran??lar sergilemek,

e) Bili?im araçlar?n? kullanmada iyi örnek olacak davran??lar sergilemek,

f) Okula ve derslere düzenli olarak gelmek, bu yönde arkada?lar?na iyi örnek olmak,

g) Ya?l?, yetim, öksüz, güçsüz, engelli ve benzeri durumda olanlara yard?m amac?yla yürütülen toplum hizmetlerinde görev almak,

?) Al?nan sa?l?k ve güvenlik tedbirlerine uyarak konuyla ilgili örnek davran??lar sergilemek gibi davran??lardan örnek olu?turacak bir ya da birkaç?n? gösteren davran?? puan? indirilmemi? ö?rencileri; ö?retim y?l? içinde herhangi bir ödül al?p almad???na bak?lmaks?z?n ö?renci, ö?retmen veya okul yönetiminin teklifi, onur kurulunun uygun görü?ü do?rultusunda onur belgesiyle ödüllendirir. Bir ö?retim y?l? içinde iki ve daha fazla onur belgesi alan ö?rencilere okulun onur listesinde yer verilir.

Ayr?ca ö?retmenler kurulu, ders y?l? ba??nda yukar?da belirtilen davran??lar?n d???nda da onur belgesiyle ödüllendirilebilecek davran??lar? belirler. Belirlenen davran??lar okul yönetimince onur kuruluyla okul ö?renci ödül ve disiplin kuruluna bildirilir.

Ödül takdir edilirken ö?rencinin;

a) Okul içindeki ve d???ndaki genel durumu,

b) Ders ve ders d??? faaliyetlerdeki ba?ar?s?,

c) Davran???n?n niteli?i, önemi ve çevresine örnek olup olmad???gibi hususlar göz önünde bulundurulur.

Ödül belgeleri; ö?renci, veli, ö?retmen ve yöneticilerin kat?ld??? bir ortamda törenle ö?rencilere ya da velilerine verilir.

Onur ve iftihar listeleri, ders kesiminde okul yönetiminin uygun görece?i bir günde ö?rencilerin huzurunda, ayr? ayr? okunur ve daha sonra okulda herkesin görebilece?i bir yere foto?rafl? olarak takip eden ders y?l? süresince ayr? ayr? as?l?r.

??TE 2018’?N RESM? TAT?LLER?

1 Ocak Y?lba??
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram?
1 May?s Emek ve Dayan??ma Günü
19 May?s Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayram?
14 Haziran Ramazan Bayram? Arifesi
15 Haziran Ramazan Bayram? 1.gün
16 Haziran Ramazan Bayram? 2.gün
17 Haziran Ramazan Bayram? 3.gün
20 A?ustos Kurban Bayram? Arifesi
21 A?ustos Kurban Bayram? 1.gün
22 A?ustos Kurban Bayram? 2.gün
23 A?ustos Kurban Bayram? 3.gün
24 A?ustos Kurban Bayram? 4.gün
30 A?ustos Zafer Bayram?
28 Ekim Cumhuriyet Bayram? Arifesi
29 Ekim Cumhuriyet Bayram?
31 Aral?k Y?lba?? gecesi


YORUMLAR

  • 0 Yorum