16 Mart Pazartesi Okullar Tatil mi Üniversiteler Kaç Gün Tatil Oldu 23 Mart Pazartesi Okul Var m? ?

Dünyay? kas?p kavuran Korova virüsü nedeniyle Be?tepe de yap?lan toplant? sonunda bir çok radikal karar al?nd?. Al?nan kararlar ile 16 mart pazartesi gününden itibaren okullar 1 hafta tatil oldu. Okullar üniversiteler liseler kaç gün tatil oldu 23 mart pazartesi okullar aç?km? tatil mi durum netle?ti.

16 Mart Pazartesi Okullar Tatil mi Üniversiteler Kaç Gün Tatil Oldu 23 Mart Pazartesi Okul Var m? ?

Dünyay? kas?p kavuran Korova virüsü nedeniyle Be?tepe de yap?lan toplant? sonunda bir çok radikal karar al?nd?. Al?nan kararlar ile 16 mart pazartesi gününden itibaren okullar 1 hafta tatil oldu. Okullar üniversiteler liseler kaç gün tatil oldu 23 mart pazartesi okullar aç?km? tatil mi durum netle?ti.

16 Mart Pazartesi Okullar Tatil mi Üniversiteler Kaç Gün Tatil Oldu 23 Mart Pazartesi Okul Var m? ?
12 Mart 2020 - 19:54

Korona virisü nedeniyle ö?renciler 1 hafta okula gidemeyecek. Al?nan karar ile ilk orta ve liseler 1 hafta tatil üniversiteler 3 hafta tatil yapacak.

Cumhurba?kan? ve AKP Genel Ba?kan? Recep Tayyip Erdo?an ba?kanl???nda, Corona virüsü (Covid-19) salg?n?na kar?? al?nacak tedbirlere ili?kin Be?tepe’de yap?lan toplant? sona erdi.

Cumhurba?kan? Erdo?an ba?kanl???nda yap?lan toplant?da, yeni tip koronavirüs salg?n?na kar?? al?nacak tedbirler ele al?nd?.

?brahim Kal?n'?n aç?klamalar?ndan sat?r ba?lar?;

Koronavirüse kar?? Türkiye olarak etkin ve ba?ar?l? mücadele verdik. ?lgili birimlerimizin tavsiyeleri ve Cumhurba?kan?m?z?n talimat?yla bu tedbirler kararl? bir ?ekilde uyguland? ve bundan sonra da devam edecek. Sa?l?k, e?itim, turizm, ekonomi alanlar?nda ba?ar?l? bir ?ekilde sürdürülmesi için vatanda?lar?m?z?n aktif rol oynamalar?, rehavete kap?lmadan resmi aç?klamalar? dinlemek ve tavsiyeleri titiz bir ?ekilde dinlemek suretiyle bu süreci atlatmak mümkündür.

16 MART PAZARTES? GÜNÜ OKULLAR TAT?L M? KAÇ GÜN TAT?L 

5 saat süren toplant?n?n ard?ndan aç?klama yapan Cumhurba?kanl??? Sözcüsü ?brahim Kal?n ?u ifadeleri kulland?:

* Cumhurba?kanl???m?z?n ba?kanl???nda bir dizi karar al?nd?. ?lkokul, ortaokul ve liseler 16 Mart tarihinden itibaren bir hafta tatil edilecek.

* 23 Mart tarihi itibariyle uzaktan e?itim yöntemiyle ve televizyon kanal?ndan e?itimlerine devam edeceklerdir.

* Üniversiteler de 16 Mart’tan itibaren 3 hafta tatil edildi.

* Spor müsabakalar? Nisan sonuna kadar seyircisiz oynanacak.

* Kamu personellerin yurt d???na ç?k??lar? izne tabi olacak.

* Vatanda?lar?n da yurt d??? ziyaretlerini bir müddet ertelemeleri önerilmektedir.

* Yurt d???ndan gelen vatanda?lar?m?z?n da kendilerini 14 gün tecrit etmeleri önerilmektedir.

* Cumhurba?kan?n?n yurt d??? ziyaretleri ertelendi.

* Üniversitelerde idari personelin izni YÖK taraf?ndan karara ba?lanacak. Okullardaki ö?retmenlerin iznine ili?kin de Milli E?itim Bakanl???m?z bir aç?klama yapacak.

M?LL? E??T?M BAKANI SELÇUK DA AÇIKLAMA YAPACAK

Toplant?n?n ard?ndan Milli E?itim Bakan? Ziya Selçuk’un saat 20.30’da okullar?n tatil edilmesine ve e?itim nas?l devam edece?ine ili?kin aç?klama yapaca?? duyuruldu.