Mersinde 8 Ya??ndaki Çocu?u Döven O ?ah?s Tekrar Gözalt?na Al?nd?

Mersinde dün ya?anan kavga da 8 ya??ndaki çocu?u döven ?ah?s hakk?nda gözalt? karar? geldi.Sosyal medya da k?sa zamanda büyük tepki gören görüntüler sonras? NK n?n savc?l?kda ki i?lemleri devam ediyor.

Mersinde 8 Ya??ndaki Çocu?u Döven O ?ah?s Tekrar Gözalt?na Al?nd?

Mersinde dün ya?anan kavga da 8 ya??ndaki çocu?u döven ?ah?s hakk?nda gözalt? karar? geldi.Sosyal medya da k?sa zamanda büyük tepki gören görüntüler sonras? NK n?n savc?l?kda ki i?lemleri devam ediyor.

Mersinde 8 Ya??ndaki Çocu?u Döven O ?ah?s Tekrar Gözalt?na Al?nd?
06 Ekim 2019 - 17:14

Olay, görüntülerin sosyal medyada payla??lmas?yla ortaya ç?kt?. Hürriyet’in ula?t??? detaylara göre tepki çeken olay dün gece Mersin, Mezitli’deki bir sitede ya?and?. Ürdün vatanda?? bir ailenin çocuklar? ile sitedeki çocuklar aras?ndaki tart??maya aileler de müdahil oldu. ?ki taraftan annelerin aras?ndaki tart??ma devam ederken 8 ya??ndaki çocuk, ayn? sitede ya?ayan N.K adl? ?ah?s taraf?ndan sert bir ?ekilde darp edildi.

?ki taraf aras?nda ç?kan kavga sonras? olay yerine polis geldi. Taraflar birbirinden kavga sebebiyle ?ikayetçi olmad?. Ancak çocu?un darp edilmesiyle ilgili olarak savc?l?k N.K hakk?nda gözalt? karar? verdi. Gözalt?na al?nan N.K’n?n i?lemleri devam ediyor.

BA?SAVCILIK'TAN AÇIKLAMA

Mersin Cumhuriyet Ba?sacvc?l???, konuya ili?kin yaz?l? aç?klamada bulundu. Aç?klamada ?u görü?lere yer verildi:

"Sosyal medyada ç?kan 'Bir erkek ?ahs?n Ürdünlü çocu?a tokat att???' yönünde haberler ile ilgili olarak; 2 Türk çocu?u ve 2 Ürdünlü çocu?un bir sebepten ötürü aralar?nda kavga etmeleri üzerine, Türk çocuklardan birinin di?i k?r?lm??, di?eri ise basit t?bbi müdahale ile giderilebilecek tarzda yaralanm??t?r. Daha sonra olay yerine gelen ve Türk çocuklardan birinin babas? olan N.D. sosyal medyada da görüldü?ü üzere Ürdünlü çocuklardan birine vurarak onu yere dü?ürmü?, yerde de aya??yla iteleyerek yaralanmas?na sebebiyet vermi?tir. Ayr?ca Ürdünlü çocu?un annesini de omzundan 2 kez iteklemistir. Ürdünlü çocu?a siddetli bir sekilde vurarak yere dü?mesine sebebiyet veren N.D. isimli ?üpheli yakalanarak gözalt?na al?nmistir. Olayla ilgili geli?melerden ayr?ca bilgi verilecektir."(hürriyet)