Ekrem ?mamo?lu'nun ?sten Att??? Murat Kazanasmaz'?n Yeni Mesle?i Belli Oldu

?stanbul büyük ?ehir belediyesinde y?llarca Trafik uzman? olarak görev yapan Murat Kazanasmaz Ekrem ?mamo?lu hakk?nda miting konu?mas? yapan isim olarak dikkat çekmi?ti.A?ustos ay?nda i?ten at?lan Kazanasmaz Polis Radyosunda göreve ba?lad?.

Ekrem ?mamo?lu'nun ?sten Att??? Murat Kazanasmaz'?n Yeni Mesle?i Belli Oldu

?stanbul büyük ?ehir belediyesinde y?llarca Trafik uzman? olarak görev yapan Murat Kazanasmaz Ekrem ?mamo?lu hakk?nda miting konu?mas? yapan isim olarak dikkat çekmi?ti.A?ustos ay?nda i?ten at?lan Kazanasmaz Polis Radyosunda göreve ba?lad?.

Ekrem ?mamo?lu'nun ?sten Att??? Murat Kazanasmaz'?n Yeni Mesle?i Belli Oldu
13 Kasım 2019 - 20:59

Bir grup ?BB çal??an?, 23 Haziran ?stanbul Büyük?ehir Belediye Ba?kanl??? 'yenileme' seçimlerinden tam 2 hafta önce ?BB binas? önünde 'Ekrem ?mamo?lu kar??t?' miting düzenlemi?, mitinginde konu?may? trafik uzman? ?BB çal??an? Murat Kazanasmaz yapm??t?.

MURAT KAZANASMAZ A?USTOS'DA ??TEN ÇIKARILDI 


Aç?klamay? okuyan Murat Kazanasmaz'?n A?ustos ay?nda i?ine son verilmi?ti.

POL?S RADYOSU'NDA ?? BA?I YAPTI


Kazanasmaz'?n bu ay?n ba??nda ?çi?leri Bakanl??? Polis Te?kilat? Haberle?me Dairesi Ba?kanl???'na ba?l? olan ve Türkiye genelinde ulusal yay?n yapan Polis Radyosu'nda göreve ba?lad??? ö?renildi.

Sözcü'ye k?sa bir aç?klama yapan Kazanasmaz "Polis Radyosu Genel Koordinatörü" olarak görevlendirildi?ini söyledi