?çi?leri Bakan? Bu Sene Ramazan'da Tedbirleri,Kurallar? ve Yasaklar? Aç?klad?!

Ülkemiz de bulunan ve milyonlarca ki?inin hayat?n? zorla?t?ran Corona Virüs birçok ki?iyi çok zor duruma getiriyor.Virüsten dolay? birçok yasa??n gelmesiyle birlikte bu sene ramazanda çe?itli kurallar ve yasaklar getirildi.

?çi?leri Bakan? Bu Sene Ramazan'da Tedbirleri,Kurallar? ve Yasaklar? Aç?klad?!

Ülkemiz de bulunan ve milyonlarca ki?inin hayat?n? zorla?t?ran Corona Virüs birçok ki?iyi çok zor duruma getiriyor.Virüsten dolay? birçok yasa??n gelmesiyle birlikte bu sene ramazanda çe?itli kurallar ve yasaklar getirildi.

?çi?leri Bakan? Bu Sene Ramazan'da Tedbirleri,Kurallar? ve Yasaklar? Aç?klad?!
12 Nisan 2021 - 13:26

?Ç??LER? BAKANLI?I'NDAN RAMAZAN GENELGES?

?çi?leri Bakanl???, 81 il valili?ine "Ramazan Ay? Tedbirleri" konulu genelge gönderdi. Genelgede, mübarek Ramazan ay?nda, öteden beri uygulanmas? nedeniyle geleneksel hale gelen baz? davran??, etkinlik ve uygulamalar toplumsal hareketlili?i art?rd???ndan salg?nla mücadele ve toplum sa?l??? aç?s?ndan risk olu?turaca?? belirtildi.

??TE KORONAV?RÜS TEDB?RLER?:

Bu çerçevede, 12 Nisan 2021 Pazartesi günü k?l?nacak ilk teravihle beraber idrak edilecek mübarek Ramazan al?nacak tedbirler ?u ?ekilde s?raland?:

1. Vatanda?lar?n toplu kat?l?m gösterdi?i iftar, sahur gibi kalabal?k gruplar? bir araya getiren her türlü etkinli?e ve iftar çad?rlar?na müsaade edilmeyecek. Bu noktada son dönemlerde salg?n?n yay?l?m?nda ev içi bula?ma oran?n?n yüksekli?i hususu da göz önünde bulundurularak vatanda?lar?n iftar veya sahurlarda misafir kabul etmemeleri konusunda fark?ndal?klar?n? art?racak faaliyetler ve duyurulara önem verilecek.

2. Diyanet ??leri Ba?kanl???n?n duyurusuna uygun ?ekilde geçti?imiz y?l oldu?u gibi bu y?lda teravih namazlar?n?n evde k?l?nmas?na devam edilecek. Öte yandan salg?n?n olu?turdu?u riskin art?r?lmamas? aç?s?ndan teravih namaz? nedeniyle evler ba?ta olmak üzere çe?itli yerlerde bir araya gelinmemesi gerekti?i konusu vatanda?lar?m?za s?k s?k duyurulacak.FIRINLARDA 'SON 1 SAAT KURALI' UYGULANACAK

3. Ramazan pidesi ve ekmek sat??? ile ilgili olarak; Ramazan ay? süresince iftar saati ve hemen öncesinde olu?abilecek pide kuyruklar? ve yo?unlu?un olu?turaca?? riskin önlenmesi amac?yla f?r?nlardaki özel sipari? üretimi de dahil pide ve ekmek üretimi iftardan 1 saat önce sonland?r?lacak ve iftar saatine kadar sadece sat?? yap?labilecek. ?ftardan sonra f?r?nlarda üretim, sat?? ve di?er haz?rl?k i?lemlerine devam edilebilecek.

4. Ramazan ay?n?n huzur ve güven ortam?nda geçmesi için her il kendi dinamiklerini de?erlendirecek ve bu süreç içerisinde olu?mas? muhtemel yo?unluklar göz önünde bulundurularak il genelinde gerekli önlemler al?nacak.

TOPLU TA?IMA VURGUSU

5. Ramazan ay? ile birlikte türbe ziyaretlerinde ya?anabilecek art?? ve bu ?ekilde olu?abilecek kalabal?klar?n olu?turaca?? riske kar?? yetkili birimlerce fiziki mesafe kurallar?n?n eksiksiz uygulanmas? ba?ta olmak üzere gerekli önlemlerin al?nmas? sa?lanacak.

6. ?ftar vakitlerinin öncesinde olu?abilecek trafik yo?unlu?u dikkate al?narak iftar saatinin en az 3 saat öncesinden itibaren belediyeler ile gerekli koordinasyon sa?lanarak toplu ta??mada kullan?lan araç ve sefer say?lar?n?n art?r?lmas? sa?lanacak.

MEZARLIK Z?YARETLER? DENETLENECEK

7. Ramazan ay? boyunca yo?unla?an mezarl?k ziyaretlerinin kontrollü olarak yap?labilmesi için mezarl?klara giri? ve ç?k??lar ayr? olarak planlanacak, fiziki mesafe kural? ve maske kullan?m?na ili?kin kontrollere a??rl?k verilecek.

8. Ramazan ay? öncesinde/süresince al??veri? yo?unlu?unun artabilece?i göz önünde bulundurularak ba?ta market ve pazar yerleri olmak üzere kalabal?klar?n olu?abilece?i alanlarda fiziki mesafe ko?ullar?n?n korunmas?na yönelik her türlü tedbir al?nacak.

FAH?? F?YATA MÜSAADE ED?LMEYECEK

Bu kapsamda daha önce illere gönderilen genelgelerde belirtildi?i üzere her AVM ve semt pazar? için ayn? anda kabul edilebilecek mü?teri say?s?n?n ?l/?lçe Umumi H?fz?ss?hha Kurullar? karar? ile ayr? ayr? belirlenmesine ve denetimlerin buna göre gerçekle?tirilmesine devam edilecek.

9. Ramazan ay?n? f?rsat bilerek fahi? fiyat uygulamas? yapan firma/i?letmelere yönelik denetimler artt?r?lacak ve ayk?r? durumlarla kar??la??lmas? halinde gerekli adli/idari i?lemler ivedilikle yap?lacak.

10. ?çerisinde bar?nd?rd??? ?efkat ve merhamet duygular?yla birlikte bir sosyal sorumluluk ay? da olan Ramazan ay?nda Vali ve Kaymakamlarca ilgili kurumlar aras?nda gerekli koordinasyon sa?lanacak. Ba?ta öksüz/yetim çocuklar olmak üzere ihtiyaç sahibi tüm vatanda?lara her türlü deste?in verilmesi hususunda azami gayret gösterilecek.

11. Hepimizin birbirimize kar?? sorumlu oldu?u bu süreçte, salg?n?n yay?l?m h?z?n?n kontrol alt?nda tutulmas? ve ülke genelinde günlük vaka say?lar?n?n tekrar dü?ürülebilmesi için al?nan tedbir ve belirlenen kurallara toplumun tüm kesimlerince eksiksiz uyulmas? ve dinamik denetim modeli çerçevesinde geni? kat?l?ml?, etkin, planl? ve sürekli/kesintisiz ?ekilde denetim faaliyetlerinin sürdürülecek.

YORUMLAR

  • 0 Yorum