17 Ekim 2021 MasterChef Türkiye'ye Veda ?sim Belli Oldu, Milhan Erdem Kimdir, Nereli?

Tv8 ekranlar?n?n büyük bir be?eni ile izlenen yemek yar??malar?ndan birisi olan Master Chef Türkiye'de dün eleme heyecan? ya?and?. Bu Hafta elemeye kalan Mert, Rabia, Pelin, Eren, Ate?, Milhan ve Burcu aras?ndan elenen isim Milhan Erdem oldu.

17 Ekim 2021 MasterChef Türkiye'ye Veda ?sim Belli Oldu, Milhan Erdem Kimdir, Nereli?

Tv8 ekranlar?n?n büyük bir be?eni ile izlenen yemek yar??malar?ndan birisi olan Master Chef Türkiye'de dün eleme heyecan? ya?and?. Bu Hafta elemeye kalan Mert, Rabia, Pelin, Eren, Ate?, Milhan ve Burcu aras?ndan elenen isim Milhan Erdem oldu.

17 Ekim 2021 MasterChef Türkiye'ye Veda ?sim Belli Oldu, Milhan Erdem Kimdir, Nereli?
18 Ekim 2021 - 12:15

Somer Sivrio?lu, Mehmet Yalç?nkaya ve Danilo Zanna'n?n jürili?ini yapt??? Masterchef Türkiye, dün ak?am yeni bölümüyle ekrana geldi. Hafta boyunca oynanan dokunulmazl?k oyununu kaybeden tak?m?n yar??mac?lar?, MasterChef Türkiye hayallerine veda etmemek için birbiriyle yar??t?.

MAV? TAKIM ÜST ÜSTE OYUN KAYBETT?
MasterChef'te kaptanl?k oyununu kazanan Tahsin, mavi tak?m kaptan? olmu? ve k?rm?z? tak?m kaptan? Sergen'i seçmi?ti. Kaptanl?k oyunu sonras?nda alt? yar??mac?n?n davran??lar? ?efleri rahats?z etmi? ve onlara bir ceza oyunu oynatm??t?. Bu oyunda en ba?ar?s?z yeme?i yapan Mert, haftan?n ilk eleme aday? oldu. Haftan?n ilk dokunulmazl?k oyununu kaybeden mavi tak?mda dokunulmazl??? kazanan Tahsin, 2. eleme aday? olarak Rabia'y? gösterdi. Konseyde en çok oyu alan Eren ise 3. eleme aday? oldu.?kinci dokunulmazl?k oyununu da kaybeden mavi tak?mda bireysel dokunulmazl??? kazanan Emre, Pelin'i 4. eleme aday? yapt?. Konseydeki oylamada Azize ile Burcu'nun isimleri ayn? say?da yaz?ld?. Kaptan Tahsin, Burcu'yu 5. eleme aday? olarak gösterdi. Son dokunulmazl??? kaybeden k?rm?z? tak?mda bireysel dokunulmazl??? kazanan Dilara oldu. Dilara ise Ate?'i 6. eleme aday? yapt?. Tak?mdaki oylamada ad? en fazla yaz?lan Milhan, haftan?n 7. eleme aday? oldu.


SUMAK ?LE EN LEZZETL? YEME?? YAPMAYA ÇALI?TILAR
MasterChef Türkiye'de bu hafta elemeye kalan Mert, Rabia, Eren, Pelin, Burcu, Ate? ve Milhan eleme gecesinde kar?? kar??ya geldi. ?efler ilk turda yar??mac?lardan ana ürünün sumak oldu?u yarat?c? bir yemek yapmalar?n? istedi. Verilen sürenin sonunda en lezzetli yemekleri yapan Eren, Burcu, Ate? ve Pelin, ir hafta daha yar??mada kalmay? garantiledi.

ELEN?NCE GÖZYA?LARINA HAK?M OLAMADI
?kinci tura kalan Milhan, Rabia ve Mert ise, Danilo Zanna'n?n tarifiyle kuzu incik yapmaya çal??t?. ?eflerin karar?na göre bu hafta MasterChef'ten elenen yar??mac? Milhan oldu. 19 ya??ndaki genç yar??mac? Milhan elendikten sonra gözya?lar?na bo?ulurken ?efler de duygusal anlar ya?ad?. Milhan'? kendi çocu?u gibi gören ?efler, sar?larak teselli etmeye çal??t?.

M?LHAN ERDEM K?MD?R?
Milhan Erdem, 2001 y?l?nda Kütahya’n?n Tav?anl? ilçesinde dünyaya geldi.?stanbul’da hayat?na devam eden Erdem, ?stanbul’da Lübnan mutfa??nda çal???yor.Hem ulusal hem de uluslararas? birçok yar??maya kat?lan Milhan Erdem, kat?ld??? tüm bu yar??malarda dereceler elde etti. Antalya EXPO’daki yar??maya kat?lmaya karar veren Erdem, tüm haz?rl?klar?n? yapt?ktan sonra kat?ld??? yar??mada ‘Y?l?n Alt?n Genç ?efi’ ödülüne lay?k görüldü.Genç ya??nda Antalya, Marmaris ve Almanya’da stajlar?n? tamamlad?.

Davetli a?ç? olarak gitti?i K?rg?zistan’da halka, Türk mutfa??n?n e?siz yemeklerini tan?tma f?rsat? buldu.K?rg?zistan’da Türk yemeklerini tan?tt?ktan sonra ülkesine döndü ve Ni?anta??’ndaki Lübnan mutfa??nda hünerlerini sergilemeye devam etti.Burada yakla??k 1 sene çal??an Erdem, son olarak MasterChef program?na ba?vurdu ve ana kadroya kadar gelmeyi ba?ard?.


YORUMLAR

  • 0 Yorum