O Ses Türkiye 2019 Yeni Jürisi Beyaz?t Öztürk Kimdir Evli mi Kaç Ya??nda Aslen Nereli ?

Y?llarca kanald ekranlar?nda beyaz show program? ile izledi?imiz bu y?l farkl? bir konsepte O ses türkiye yar??mas?nda jüri üyeli?i yapan Beyaz?t Öztürk Hakk?nda merak ettiklerimiz kimdir evli mi nereli kaç ya??nda

O Ses Türkiye 2019 Yeni Jürisi Beyaz?t Öztürk Kimdir Evli mi Kaç Ya??nda Aslen Nereli ?

Y?llarca kanald ekranlar?nda beyaz show program? ile izledi?imiz bu y?l farkl? bir konsepte O ses türkiye yar??mas?nda jüri üyeli?i yapan Beyaz?t Öztürk Hakk?nda merak ettiklerimiz kimdir evli mi nereli kaç ya??nda

O Ses Türkiye 2019 Yeni Jürisi Beyaz?t Öztürk Kimdir Evli mi Kaç Ya??nda Aslen Nereli ?
06 Ekim 2018 - 19:23

BEYAZIT ÖZTÜRK K?MD?R?

Beyaz?t Öztürk (d. 12 Mart 1969, Bolu), k?saca Beyaz olarak bilinen, Türk sunucu, ?ovmen, televizyon ve radyo programc?s?, ?ark?c?, oyuncu, komedyen.

Çocuklu?u

Aslen Artvinli olan Beyaz?t Öztürk, 12 Mart 1969 tarihinde Bolu'da, memur bir ailenin ikinci o?lu olarak dünyaya geldi. Baba taraf?ndan Gürcü as?ll?d?r.

E?itimi

Babas?n?n polis olmas? nedeniyle, ilk ve orta ö?renimini Anadolu'nun farkl? illerinde tamamlad?. Gemlik Lisesi mezunu olan Beyaz?t Öztürk o zamanlar iki a?amal? olarak yap?lan üniversite giri? s?nav?n?n ilk a?amas?n? geçip ikincisini kazanamay?nca, resim yetene?ini de?erlendirebilece?i dü?üncesiyle güzel sanatlara yöneldi. Eski?ehir Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin Seramik-Heykel bölümü'nü kazand?.

Kariyeri

?lk çal??malar?

Ayn? zamanda lisansl? basketbolcu olan Öztürk, üniversite e?itimini sürdürürken bir yandan da radyo programc?l???yla ilgilenmeye ba?lad?. Özel televizyon kanallar?n?n ve radyolar?n say?s?n?n h?zla artt??? bir dönemde, ev arkada??yla birlikte Eski?ehir radyolar?nda çal??maya ba?lad?. Ancak "r" harfini telaffuz edememesi nedeniyle, sunuculuk iste?i reddedildi ve sadece program haz?rlamakla yetindi. Yine de kurallar? a?arak sesini dinleyicilere ula?t?ran Öztürk, farkl? ve esprili tarz?yla be?eni toplad?. Sonras?nda, ev arkada??n?n kurdu?u "Genç Radyo"da program sunmaya devam etti ve arkada?lar?yla birlikte, siyasi içerikli bir mizah dergisi olan "G?na"y? ç?karmaya ba?lad?. "Beyaz" takma ad?n? ilk defa bu dergi için çizdi?i karikatürlerin alt?nda kulland?. Eski?ehir'de geçirdi?i bu dönemde, iki heykel, iki seramik, bir karikatür sergisi açan Öztürk, son olarak da bir karma seramik sergisine kat?ld?.

Yükseli?i

Ömer Karacan'?n kurdu?u Radyo Klas'tan gelen teklif üzerine, amatör radyocunun yolu ?stanbul'a dü?tü. Burada, "Gece Tavu?u" adl? programla profesyonel yay?nc?l??a ba?lad? ve geni? bir dinleyici kitlesi olu?turdu. Yine Karacan taraf?ndan, 1995'te kurulan Number One TV'ye geçen Öztürk'ün y?ld?z? burada parlad?. Webcam arac?l???yla stüdyodan, "Beyaz" ad?yla canl? yay?n yapmaya ba?lad?. Program?nda yüzü görünmeden, karanl?k bir silüet olarak izleyiciye seslendi ve büyük ilgi gördü. 1990'l? y?llar?n ortalar?nda, kariyerinde radyoculukla ba?layan bu süreç, televizyon programlar? ve stand-up gösterileriyle devam etti.

Number One TV'de geçirdi?i uzunca bir zamandan sonra, ba?ka bir televizyon program? için Kanal 6'ya geçti. Ancak, Öztürk'ün ad?n?n ülke çap?nda bilinir hale gelmesinin nedeni olan as?l program, olan "Beyaz Show"dur. Bir talk-show niteli?inde olan program?n ilk konuklar?, Hande Ataizi ve Okan Bayülgen'di. Beyaz Show, komedi ve e?lence unsurlar?n? da içermesiyle Türk halk? taraf?ndan büyük be?eniyle kar??land?. ?lk olarak 1996 y?l?nda Kanal D'de yay?nland?ktan sonra 2000-2002 y?llar? aras?nda Star TV'de ekranlara gelen program, 2003 y?l?n?n ilkbahar?nda eski kanal?na dönmü?tür.

Öztürk, birçok televizyon kanal?nda farkl? türlerde programlar da sundu. TRT 1'de 5+1 ?ans Topu program?n?n yan? s?ra bir dönem Kanal D'de Aileler Yar???yor adl? yar??ma program?n? ve güncel konular üzerine sohbet türünde NTV'de 2006 y?l?nda Kadir Çöpdemir'le Biri Bana Anlats?n ile CNN Türk'de Meral Okay ile birlikte Nas? Yani? adl? programlar? sundu. Bu arada ilk göz a?r?s? olan radyoculuktan vazgeçmeyerek, Best FM ve Radyo D'de çe?itli programlar yapmaya devam etti. 2009 y?l?nda Yetenek Sizsiniz Türkiye yar??mas?n?n jüri üyesi Hülya Av?ar'?n aya??n? k?rmas?n?n ard?ndan yak?n dostu Acun Il?cal?'n?n özel iste?i üzerine sadece bir bölümde jüri üyesi olarak yer ald?.

1997 y?l?nda, yap?mc?l???n? At?f Y?lmaz'?n üstlendi?i, Haluk Bilginer ve Türkân ?oray'?n ba?rollerini payla?t??? Nihavend Mucize adl? filmde oynayarak, sinema sektöründe de yer almaya ba?lad?. 2005 y?l?nda, O ?imdi Mahkum adl? filmdeki rolünün ard?ndan, yine ayn? y?l, Haluk Bilginer 'le birlikte ba?rollerini oynad??? Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? filminde, oyunculuk yetene?ini tam olarak sergileme f?rsat? buldu. Bu filmdeki performans?yla, Sadri Al???k ad?na düzenlenen sinema ödüllerinde, "En ?yi Erkek Oyuncu" dal?nda ödüle lay?k görüldü. Kanal D'de 2002'de yay?nlanan Biz Size A??k Olduk adl? dizide Cem rolüyle ve 2004'te yay?nlanan Kar?m ve Annem dizisinde Levent rolüyle ekranlarda kar??m?za ç?kt?. 2005 y?l?nda Candan Erçetin ile beraber Y?ld?zlar?n Alt?nda müzikal tiyatrosunda ba?rolde yer ald?.

Televizyon çal??malar?n?n yan? s?ra 1999 y?l?nda "Beyaz Türküler" adl? bir de türkü albümü ç?kard?. Birçok reklam ve müzik klibinde oynamas?n?n yan?nda, Aktüel dergisinde, "Kardan Adam" ad?n? verdi?i kö?e yaz?lar? yazm??t?r.

Üniversite y?llar?nda heves etti?i radyo program? sunuculu?undan, modern kültürün yeni e?lence stillerinden biri haline gelen stand-up'ç?l??a ve oradan televizyon ekranlar?na s?çrayan ilginç bir kariyere sahip olan Öztürk; ironik bir biçimde "r" harfini telaffuz edememesine ra?men program sunuculu?u yapm?? ve beklenilenin aksine oldukça büyük ilgi görmü?tür. E?lence ve komedi unsurlar?na a??rl?kl? olarak yer verdi?i talk-show'unu y?llard?r sürdürmekte ve popüler kültürün bir parças? olmas?na ra?men, de?i?meyen çizgisiyle Türk halk?ndan büyük be?eni toplamaktad?r. Sahne ve televizyon ya?am?n?n ba?lang?c?ndan beri ad?n?n k?salt?lm?? hâli "Beyaz"? kullanmaktad?r. Ayr?ca Okan Üniversitesi Dan??ma Kurulu üyesidir.

YORUMLAR

  • 0 Yorum