9 Aral?k Pazar Günlük Burç Yorumlar?,Akrep Aslan Yay Terazi O?la Kova Bal?k Ba?ak ?kizler Yengeç,Bo?a Burçlar?

9 Aral?k Pazar günü günlük burç yorumlar? belli oldu Koç Aslan Terazi Bo?a Akrep Yay burç sahiplerini bugün neler bekliyor sizler için derledik.

9 Aral?k Pazar Günlük Burç Yorumlar?,Akrep Aslan Yay Terazi O?la Kova Bal?k Ba?ak ?kizler Yengeç,Bo?a Burçlar?

9 Aral?k Pazar günü günlük burç yorumlar? belli oldu Koç Aslan Terazi Bo?a Akrep Yay burç sahiplerini bugün neler bekliyor sizler için derledik.

9 Aral?k Pazar Günlük Burç Yorumlar?,Akrep Aslan Yay Terazi O?la Kova Bal?k Ba?ak ?kizler Yengeç,Bo?a Burçlar?
09 Aralık 2018 - 09:41

9 Aral?k Pazar günü için günlük burç yorumlar? ile yeni haftan?n haftal?k burç yorumlar? ve Kas?m ay?n?n burç yorumlar? haberimizde. koç, Bo?a, ?kizler, Yengeç, Aslan, Ba?ak, Terazi, Akrep, Yay, O?lak, Kova ve Bal?k yani tüm burçlar?n yorumlar? ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik.

Koç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koçlar,9 Aral?k saat 10:20 Yay burcunda do?acak Yeniay, ad? üstünde yenilikleri kucaklama hevesimizdir. Büyümek, geni?lemek, ke?fetmek isteriz. E?itim-i? veya farkl? bir yolla her türlü deneyime aç?k oluruz. Fakat ko?ullar?m?z tabii ki önemli. Ya, her yönüyle ölçüp tartaca??z veya içinde bulundu?umuz ?artlara göre davranaca??z. Bunlar kolay olmayabilir. Yeniay?n görünümleri tam da bu söyledi?imle örtü?üyor. 

Bo?a Günlük Burç Yorumu

Sevgili Bo?alar,9 Aral?k saat 10:20 Yay burcunda do?acak Yeniay, önümüzdeki bir ayl?k süreçte, finansal durumunuzu iyile?tirmek amaçl? ke?if ve deneyimlerin i?aretçisidir. Güçlü pozisyonda olan ki?ilerle ba?lant? kurarak, farkl? yollar yöntemler geli?tirerek bir ?ekilde amac?m?za ula?mak isteyece?iz. Yeniay?n görünümleri, bu do?rultuda kurulacak ba?lant?lar?n göstergesidir. Sosyal medyada payla??mlar bu konuda etkili olabilir. 

?kizler Günlük Burç Yorumu

Sevgili ?kizler, 9 Aral?k saat 10:20 Yay burcunda do?acak Yeniay, önümüzdeki bir ayl?k sürenin, ili?ki konular?na aç?kl?k getirilmesini, duygular?m?zdan emin olmam?z?, neyi isteyip istemedi?imizi anlamam?z? sa?layacakt?r. Kar??t burcumuzda olu?mas?, bizim ba?kalar? arac?l???yla arzu ve isteklerimizi anlamam?zda yard?mc? olacak.

Yengeç Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeçler, 9 Aral?k saat 10:20 Yay burcunda do?acak Yeniay, i? hayat?n?z ve günlük ya?ant?n?zda rahat ko?ullar, özgürlük ve yenilik iste?inizi vurguluyor. Bu sadece i? de?il, sa?l?kl? ya?ama arzunuzun da i?aretçisidir. Beden ve ruh arzu etti?i huzuru bulmaktan yana. Bunun için sizin de kendinizi sorgulaman?z vakti gelmi? demektir. 

Aslan Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslanlar,9 Aral?k saat 10:20 Yay burcunda do?acak Yeniay, yeteneklerinizi de?erlendirmenizi, projelere, giri?imlere, aktivitelere yönelmenizi destekliyor. Maddi-manevi aç?dan rahatlamak için buna ihtiyaç var. Hayat? sadece zorlu yüzünden görmek yerine, bizi mutlu edebilecek yanlar?n? da ya?amak laz?m. Siz gururlu bir insans?n?z. Kimseye e?ilmek istemezsiniz. 

Ba?ak Günlük Burç Yorumu

Sevgili Ba?aklar, 9 Aral?k saat 10:20 Yay burcunda do?acak Yeniay, eviniz-ailenizle ilgili yapmak istediklerinizi, gelece?e dönük yeni kararlar vermenizi sa?l?yor. Yeni bak?? aç?s? bu. Daha özgür ya?amak, sevdi?iniz bir ya?am kurmak, gerçekten huzur bulaca??n?z bir hayat? deneyimlemek ihtiyac?n?z yükseliyor. Belki ailenizden uzaktas?n?z, belki de evlenmek üzeresiniz veya bo?anma a?amas?ndas?n?z. Bütün bunlar sizi yoruyor, üzüyor veya ?artlar nedeniyle zorlan?yor olabilirsiniz. 

Terazi Günlük Burç Yorumu

Sevgili Teraziler, 9 Aral?k saat 10:20 Yay burcunda do?acak Yeniay, size yeni yollar, yeni giri?im ve çözüm yollar? sunuyor. Asl?nda ki?i, bu Yeniay sayesinde birçok ?eyin fark?na var?yor. Bu bile çok güzel bir geli?me diyebiliriz. Yeniay, farkl? bir çevreye yerle?im, e?itim veya i? konular?nda özgürce karar vermek, f?rsatlar? do?ru ?ekilde de?erlendirmek mümkün. Tabii ki sizlerin de, ba?ta sa?l???n?z olmak üzere ne istedi?inizi bilerek yeteneklerinizi mutlaka de?erlendirmeniz gerekiyor.

Akrep Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrepler 9 Aral?k saat 10:20 Yay burcunda do?acak Yeniay, finansal durumu iyile?tirmek ve mevcut s?k???kl??? gidermek ad?na destekleyicidir. Burada sizin de kendinizle yüzle?meniz ?art. Nelere para harc?yor, elinize geçeni nas?l de?erlendiriyor ve yar?nlar?n?z? dü?ünerek dikkatli oluyor musunuz? Görünen o ki, bu konuda sizde de biraz suç var. Gelin o zaman bu Yeniayda bütçemizi iyile?tirecek kararlar verelim. 

Yay Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yaylar, 9 Aral?k saat 10:20 burcunuzda do?acak Yeniay, ad? üstünde yenilikte bulunmak, kendimizle ilgili konulara aç?kl?k getirmek, istedi?imiz hedefi gerçekle?tirmek anlam?na geliyor. Bu yanl?? gidene, haks?z olana bir dur diyebilme ?ans? tan?yor. Bununla da kalm?yor, kendinizi gözden geçirmenizde, yeniden tan?mlaman?zda rehberlik yap?yor. 

O?lak Günlük Burç Yorumu

Sevgili O?laklar, 9 Aral?k saat 10:20 Yay burcunda do?acak Yeniay, sizi yorgun dü?üren, hatta zaman zaman ba??ml?l?k yaratt??? için zorlayan meseleleri çözüme kavu?turman?z?, böylece daha sa?l?kl? karar vermenizi, tercihte bulunman?z? sa?layan bir güce sahiptir. ?u aralar, iyimser dü?ünmek bazen kolay olmuyor. Hatta neyin do?ru veya gerekli oldu?unu tespitte zorlan?yorsunuz.

Sevgili Kovalar, 7 Aral?k saat 10:20 Yay burcunda do?acak Yeniay, önümüzdeki haftalar içinde, ileriye dönük baz? plan ve projeler için s?k? çal??man?n i?aretçisidir. Kazanc?n?zla ilgili meseleler son zamanlarda sizi zorluyor. ?imdi bilinçli ?ekilde bu meseleye odaklanmal?s?n?z. Har vurup harman savurmak vakti de?il. Her kuru?un bir önemi var. Bazen iyi niyetimizden, hesap kitap bilmemezlikten hatalar yap?yoruz

Sevgili Bal?klar, 7 Aral?k saat 10:20 Yay burcunda do?acak Yeniay, mesleki ve toplumsal alanda yap?lacak yeni de?i?im ve geli?melerin i?aretçisidir. ?nsanlar sizin bilgi ve deneyimlerinizden istifa edeceklerdir. Siz de bunun için çal??mal?, gayret göstermelisiniz. Madem yeni bir ?eyler dü?ünüyorsunuz, madem ba?ar?ya ula?maktan yanas?n?z. O zaman ?imdi, üstünüzdeki a??r topra?? tüm gücünüzle at?n ve ben buraday?m diyerek kollar?n?z? s?vay?n.

YORUMLAR

  • 0 Yorum