MP? 11 Ocak Cumartesi En Son Say?sal Loto Çekili?i Sonuçlar? Milli Piyango Say?sal 6 Bilen Var m? ?

Say?sal loto da çar?amba günü devir eden büyük ikramiye 1 milyon tl üzerinde oldu 11 ocak cumartesi günü yap?lacak çekili? sonuçlar?na göre devir mi edecek hangi ilden kazand?ran bu ak?am belli olacak Milli piyango En son say?sal loto çekili?i sonuçlar? merakla bekleniyor.

MP? 11 Ocak Cumartesi En Son Say?sal Loto Çekili?i Sonuçlar? Milli Piyango Say?sal 6 Bilen Var m? ?

Say?sal loto da çar?amba günü devir eden büyük ikramiye 1 milyon tl üzerinde oldu 11 ocak cumartesi günü yap?lacak çekili? sonuçlar?na göre devir mi edecek hangi ilden kazand?ran bu ak?am belli olacak Milli piyango En son say?sal loto çekili?i sonuçlar? merakla bekleniyor.

MP? 11 Ocak Cumartesi En Son Say?sal Loto Çekili?i Sonuçlar? Milli Piyango Say?sal 6 Bilen Var m? ?
12 Ocak 2020 - 01:20

Çar?amba ve Cumartesi ak?amlar? gerçekle?tirilen Say?sal Loto çekili?i için geri say?m ba?lad?. Say?sal Loto oynayan vatanda?lar, çekili?im saat kaçta ba?layaca??n? ve sonuçlar?n tam olarak ne zaman aç?klanaca??n? ara?t?r?yor. ??te Say?sal Loto çekili?i sonuçlar? hakk?nda bilinmesi gerekenler...

MP? SAYISAL LOTO ÇEK?L??? SAAT KAÇTA?

Milli Piyango ?daresi taraf?ndan yap?lacak olan Say?sal Loto çekili?i 21:15'de canl? yay?n ile yap?lacak. Canl? yay?n mpi.gov.tr adresi üzerinden yay?nlanacak.11 OCAK CUMARTES? SAYISAL LOTO ÇEK?L?? SONUÇLARI 

Milli piyango 11 ocak sonuçlar?n? aç?klad? sonuçlara 6 bilen olmad? büyük ikramiye çar?amba gününe devir etti.


09 15 17 34 35 38


Say?sal Loto çekili? sonuçlar? canl? yay?n sonras?nda MP?'nin resmi internet sayfas? üzerinde yerini alacak.

Oyunun Özellikleri

?dare taraf?ndan düzenlenen, kat?l?mc?lar?n 1-49 say? kümesi içinden çekili?le belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 say?n?n do?ru tahmin edilmesine dayanan ?ans oyunudur.


Çekili? özel çekili? küresi kullan?lmak suretiyle oyun plan?na göre da??t?lacak ikramiyeleri kazanacak numaralar?n belirlenmesidir. Say?sal Loto oyunu çekili?leri Çar?amba ve Cumartesi günlerinde yap?lmaktad?r.

?kramiyelerin, bayiler ve ?ubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. ?kramiyeler, çekili? tarihinden itibaren 1 y?l geçtikten sonra zaman a??m?na u?rar.

Sistem taraf?ndan kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmi?, y?rt?lm??, zaman a??m?na u?ram??, iptal edilmi? biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen say?lar, barkot, bilet güvenlik numaras? ve arka yüzündeki bilet seri numaras?n?n aç?k ?ekilde okunmas? gerekir.

Say?sal Loto oyunu çekili?lerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MP? ?ubelerinden,
(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile ?ube Müdürlüklerince (?ube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir..