Akademik Tercüme Bürosu ?le Çal??mak ?çin Nedenler ?

Tercüme yapt?racaklar için Akademik tercüme, belirli ara?t?rma alanlar?nda uzmanla?m?? ki?ilerin de?erli çal??malar?n?n tercümesine denmektedir.

Akademik Tercüme Bürosu ?le Çal??mak ?çin Nedenler ?

Tercüme yapt?racaklar için Akademik tercüme, belirli ara?t?rma alanlar?nda uzmanla?m?? ki?ilerin de?erli çal??malar?n?n tercümesine denmektedir.

Akademik Tercüme Bürosu ?le Çal??mak ?çin Nedenler ?
05 Şubat 2021 - 15:25

Akademik Tercüme Bürosu ?le Çal??mak ?çin Nedenler

Akademik tercüme, belirli ara?t?rma alanlar?nda uzmanla?m?? ki?ilerin de?erli çal??malar?n?n
tercümesine denmektedir. E?itimin öneminin her zamanki önemini korudu?u bu dönemde akademik
ortamlar?n i? birli?i içinde çal??mas? ve bilgi ak???n?n gerçekle?mesi için iyi bir akademik tercüme
bürosu
ile çal??mak oldukça önemlidir. E?itmenlerin, ara?t?rmac?lar?n ve ö?rencilerin profesyonel bir
büro ile çal??malar? hem bilgi ak???n?n hatas?z ilerlemesi hem de akademik süreçlerde yanl?? çeviri
kaynakl? aksamalar?n olmamas? ad?na elzemdir.

Akademik Tercüme Hizmeti Kimden Al?nmal?d?r?

Akademik tercüme alan?nda yap?lan çevirilerde profesyonel bir çevirmen ekibi en önemli unsurdur.
Akademik metinler, alanlar?na ba?l? olarak yo?un terminoloji içerebilir ve ni? bir alanda yaz?lm?? olabilir.
Bu ba?lamda yap?lan tercümelerde terminolojinin do?ru bir ?ekilde çevrildi?inden ve çeviride hiçbir yanl?? olmad???ndan emin olunmal?d?r. Mühendislik alan?nda yaz?lm?? bir akademik metin, mühendislik alan?nda tecrübesi olan bir çevirmen taraf?ndan çevrilirken t?p alan?nda yaz?lm?? bir akademik metin, yeterli t?bbi bilgisi olan bir tercüman taraf?ndan çevrilir. Yanl?? çevrilmi? bir akademik metin veya dilekçe, ki?ilerin yüksek lisans veya doktora tezlerinin reddedilmesiyle sonuçlanabilir. Hatal? çeviri ara?t?rma alan?na dair yanl?? bilgileri de bulunduraca??ndan ki?inin ara?t?rmalar?n?n akademik ba?lamda itibar?n? kaybetmesi de s?k görülen sonuçlardan biridir. Akademik makalelerin farkl? ülkelerde kabul almas? ve yabanc? yay?nlar taraf?ndan kabul edilerek yay?nlanmas? için makalenin yaz?ld??? alanda uzmanla?m?? ve akademik dilde deneyime sahip bir çevirmen taraf?ndan çevrilmesi gerekir.

Protranslate Akademik Tercüme Bürosu

Akademik alanda tercüme ihtiyaçlar? olan bireyler online tercüme bürolar? ile i?lerini bir t?k ile
halledebilir hale gelmi?tir. Fakat ne yaz?k ki internette bir dijital profile sahip her tercüme bürosu iyi
hizmet vermemektir. Profesyonellerle çal???ld???ndan emin olmak için seçilen büronun çeviri
sektöründe ismini kan?tlam?? ve y?llar?n deneyimine sahip bir büro oldu?una emin olmak
gerekmektedir. Bu konuda fikir veren unsurlar?n aras?nda çeviri bürosunun birlikte çal??t??? referans
listesi, sipari?inizi olu?turmadan önce sunulan deneme çevirisi ve büronun genel ba?lamdaki mü?teri
yorumlar? bulunmaktad?r.


Protranslate akademik tercüme bürosu, yaln?zca detayl? ve a?amal? testinden geçen çevirmenlerle
çal??arak çeviri kalitesine güvence vermektedir. Bunun yan? s?ra akademik tercüme sürecini detayl?
a?amalardan geçirerek kusursuz ve hatas?z bir hizmet vermeyi ilke edinmi?tir.

Protranslate ekibine gönderilen akademik metinler öncelikle detayl? bir ?ekilde okunarak akademik üsluba hâkim ve metnin yaz?ld??? alanda uzmanla?m?? bir çevirmene gönderilmektedir.

Çevirmen tekrar bir ara?t?rma yaparak metnin tüm unsurlar?n?n do?ru bir ?ekilde aktar?laca??na emin olduktan sonra çeviri editörler taraf?ndan tekrar okunmaktad?r. Bu süreçte dil bilgisi, yaz?m yanl??? gibi unsurlar?n yan? s?ra çevrilen makalenin akademik üsluba uygunlu?u, kaynak ve referans kullan?m? gibi biçimsel unsurlar da incelenmektedir. 120’den fazla dilde 7/24 akademik tercüme hizmeti sunan Protranslate sayesinde yaln?zca bir t?k ile akademik çeviri sipari?i verebilir ve gönül rahatl???yla çevirinizi bekleyebilirsiniz.